Ban tổ chức

Nhà tài trợ chiến lược

Nhà tài trợ trang phục độc quyền

Nhà tài trợ đồng

Nhà tài trợ địa điểm

Nhà tài trợ địa điểm MPW

Nhà tài trợ nước chính thức

Đối tác vận chuyển

Các nhà tài trợ sản phẩm

Đối tác truyền thông

Đối tác chiến lược chuyên môn